Obch. podmínky

 1.  Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky (dále též jen OP) se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tyto OP platí pro prodej v internetovém obchodě energetickesperky.cz, jehož provozovatelem je Ludmila Pavelková, sídlo Nádražní 634/58, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 16353919.  

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím probíhá odesláním elektronické objednávky ze strany kupujícího a jejím potvrzením (akceptací) ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím.

Uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, které jsou veřejně přístupné, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3. Kupní cena a její úhrada

Kupní cena je uvedena u každého zboží jako cena za zboží a částka za poštovné a balné (dále jen poštovné).
Poštovné činí v ČR: doručení Českou poštou 89 Kč, do Zásilkovny 75 Kč, Zásilkovna - doručení domů 99 Kč, při objednávkách nad 1000 Kč je poštovné zdarma (neplatí u Zásilkovna - doručení domů). Platba převodem - zdarma, platba na dobírku - 30 Kč.

Tyto dvě položky tvoří kupní cenu, se kterou kupující odesláním objednávky v plném rozsahu souhlasí. Jakékoliv změny kupní ceny může prodávající po odeslání objednávky kupujícím provádět pouze po dohodě obou smluvních stran.

V případě platby převodem je kupující povinen do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy uhradit kupní cenu. Všechny údaje potřebné k platbě jsou kupujícímu přístupné po uzavření kupní smlouvy (tj. po přijetí objednávky prodávajícím). V případě, že kupující kupní cenu v této lhůtě neuhradí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, což probíhá zrušením objednávky v systému elektronického obchodu www.energetickesperky.cz.

Prodávající vystaví ke každé objednávce fakturu s uvedením údajů požadovaných příslušnými právními předpisy. Kupní cena je na faktuře rozdělená na cenu za zboží a poštovné. Faktura slouží také jako dodací list.

 

4. Dodání zboží

U každého zboží v nabídce prodávajícího je uvedená dodací lhůta.

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, rozumí se tím, že bude zboží odesláno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky nebo ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího v případě platby předem. Ve většině případů však odesíláme zboží do 1-2 prac. dnů.

Ve všech ostatních případech se jedná o zboží vyráběné na zakázku na základě objednávky kupujícího. Dodací lhůta uvedená u zboží se v takovém případě počítá ode dne následujícího po připsání kupní ceny na účet prodávajícího a rozumí se tím, že nejpozději poslední den dodací lhůty prodávající předá zboží k přepravě na adresu kupujícího.

Zboží zasílá prodávající prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. Drobnější zboží, které je možné zaslat v bublinkové obálce, je Českou poštou odesíláno jako doporučený dopis, objemnější zboží jako cenný balík. Požaduje-li kupující jinou formu zaslání zboží (např. jako „balík do ruky“), musí se na tom smluvní strany předem dohodnout. V takovém případě se také upravuje cena poštovného podle požadovaného způsobu zaslání. Zboží je prodávající povinen řádně zabalit.

Místem dodání zboží je dodací adresa určená kupujícím v elektronické objednávce. Odesláním elektronické objednávky se kupující zavazuje převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno „Oznámení od odstoupení od smlouvy“ (formulář viz níže) na e-mailovou adresu energetickesperky@seznam.cz.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ............................

Datum objednání zboží .......................... Datum obdržení zboží .......................

Jméno a příjmení kupujícího: ................................

Adresa kupujícího: ..............................................

Datum: ..............................

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků: ....................................

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to kompletní, bez známek užívání či opotřebení. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné a balné) nese kupující.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, cenu za zboží (vyjma poštovného) stejným způsobem, jakým je od kupujícího obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží doručí zpět.

Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení se vztahuje pouze na zboží, u kterého je uvedena dodací lhůta „skladem“. Zboží s jinou dodací lhůtou je vyráběné na zakázku pro konkrétního kupujícího a v takovém případě není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Reklamace

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Neoprávněná reklamace nemá žádný vliv na délku a běh záruční doby.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na běžné opotřebení a vady vzniklé užíváním zboží či na vady vzniklé nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy.

V případě, že se na zboží objeví vada, kterou kupující považuje za záruční vadu, upozorní na ni písemně na e-mail prodávajícího energetickesperky@seznam.cz s uvedením jejího popisu, je-li to možné, pak i s fotografií vady. Účelem této komunikace je předcházet zasílání zboží k reklamaci, ačkoliv se o nejedná o záruční vadu a úsporu nákladů kupujícího.

Dohodnou-li se strany na tom, že se jedná o záruční vadu, nebo trvá-li kupující na skutečnosti, že se jedná o záruční vadu, pak kupující odešle řádně zabalené zboží spolu s kopií dokladu o koupi na adresu prodávajícího. Byla-li faktura vystavena v el. podobě, není nutné kopii dokladu přikládat. Jakékoliv škody či jiné náklady vzniklé v důsledku přepravy zboží, jdou k tíži kupujícího, který je řeší s příslušnou přepravní společností.

Po obdržení reklamovaného zboží prodávající zboží prohlédne a jedná-li se o záruční vadu, provede nápravu, v opačném případě reklamaci odmítne a vrátí zboží kupujícímu. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit.

Vzhledem k tomu, že zboží dodávané prodávajícím má charakter jedinečnosti, tzn. každý kus je originálem, nelze v mnoha případech vadnou věc nahradit věcí novou. V takovém případě je výměna věci možná jen na základě dohody smluvních stran. Právo na volbu odstoupení od smlouvy zůstává kupujícímu zachováno.

 

7. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující svojí objednávkou dává souhlas ke zpracovávání osobních údajů.

Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

 

8. Důležitá upozornění

Vzhledem k vlastnostem přírodních materiálů a ruční výrobě jsou všechny uváděné rozměry orientační, každý kus minerálu či šperku z něj vytvořeného originálem a zaslaný kus se může mírně lišit od fotografie v internetovém obchodě tvarem, strukturou kamene či zabarvením. Zaslané zboží se může mírně lištit zabarvením také v důsledku typu a nastavení monitoru, na němž si kupující fotografii prohlíží.

U všech přírodních materiálů je nutné se vyvarovat přímému styku s kyselinami, potem, acetonem a kosmetickými přípravky.

Veškeré informace uvedené o minerálních kamenech, zejména o jejich účincích, jsou alternativním zdrojem informací a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.

 

9. Řešení sporů

Tyto OP se řídí právem České republiky. V případě jakéhokoli sporu mezi smluvními stranami vzniklého v souvislosti s těmito OP včetně všech dílčích smluv se smluvní strany zavazují vynaložit nejvyšší možné úsilí, které lze po nich spravedlivě požadovat, k dosažení smírného řešení na základě dohody smluvních stran.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Pro případ rozhodování sporu mezi smluvními stranami prostřednictvím soudů České republiky smluvní strany dle § 89a občanského soudního řádu souhlasí s místní příslušností příslušného soudu v Brně, jako soudu prvního stupně.

 

10. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost OP jako celku.

Prodávající je oprávněn změnit OP a bez zbytečného odkladu zveřejnit jejich novou verzi v internetovém obchodě energetickesperky.cz.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 11. 7. 2017.